Yıldız Günü
Yıldız saati

Blog - Metafizik

Sırlı Dualar

Günlerin karşılığına gelen dualar yapılacaktır. İsteyen birden başlayıp sonuna kadar olan işlemleri günlük uygulaya bilir.. Bu sırlı duaları hiç olmazsa yılda bir kez uygulamanızı öneriyorum..

SIRLI DUALAR (KOZMİK ŞİFRE VE KADER PROGRAMI)

KOZMİK ŞİFRE VE KADER PROGRAMI

1- KOZMİK ŞİFRE : Ali İmran suresi 27. ayeti

Ya Gani ,Ya Mugni.Ve terzuku men teşau bi gayri hisab.

Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb(hısâbın).

-Ey zengin kılan Rabbim. O hesapsız,sınırsız rızık vericidir.


 Günde en az 100 kere okunur. Ömrü uzatır. Dünya, ahiret, zaman, beyin ve kalp zenginliği artırır. Madde ve manaya, muazzam bir çekim alanı oluşturur.


2- KOZMİK ŞİFRE: #Taha suresi 25-28. ayetleri

Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli.

Rabbim göğsümü genişlet,işlerimi kolaylaştır,dilimdeki düğümü çöz.


-Hz. Musa’nın duasıdır. İnsanı rahatlatır, ferahlatır, yükünü ağırlıkları kaldırır,iİşlerini kolaylaştırır, Hitabeti geliştirir, Yolunu, kısmetini açar.


3- KOZMİK ŞİFRE: Fetih suresi 1-3. ayetleri

İnna fetehna leke fethan mübina.Ve yensurekellahu nasran aziza.

Aziz bir zaferle yardım ve biz sana açık bir fetih verdik.


-Günde 100 kere Okunmaya devam edilirse, bütün hayırlı kapılar açılır.

-Kader programına ummadığımız en güzel kozmik yazılımlar yüklenir.

-Problemler çözülür, her şey yoluna girer.

-Şans, bolluk, bereket gelir.


4 - KOZMİK ŞİFRE: Taha suresi 39. ayeti

Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni velitusnea ala ayni.*

Göz önünde korunarak yetişmen için sana kendimden muhabbet ve sevimlilik verdim.


-Sevgi, Muhabbet, kalp ve Gönül çekimi.

-Güneşin, gezegenlerini çekip , etrafında döndürmesi gibi manyetik alan oluşur.

-Dargın kalplerin barıştırılması içinde kullanılır.


5- KOZMİK ŞİFRE: Tevbe suresi 129. ayeti

Hasbiyallahu, la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşıl azim.*

Yüce Arşın sahibi olan rabbim bana yeter, Ona dayanıp, güvendim.


-Kader güzelleşir, maddi , manevi hastalıklar, sıkıntılar kalkar, iyileşir.

-Ömür uzar. Kaza, bela ve nazar dan korur. Allah razı olur.


6- KOZMİK ŞİFRE: Yusuf suresi 64. ayeti

Fallahu hayrun hafizan ve hüve erhamer rahimin.

Allah En iyi koruyan, muhafaza eden ve merhamatlilerin en Merhametlisidir.


-Günde 100 defa okunur.

-Bu şifre oluşturulduğunda dünyanın ozon tabakası gibi koruyucu alan olur.

-Hiç kimse, hiç bir şey zarar veremez.

-Aleyhinde negatif enerji dahi üretilemez.

-Kaderinde yazılı olan kaza ve olumsuz yazılımlar iptal olur.


7- KOZMİK ŞİFRE: Mü'minun suresi 97-98. ayetleri

Ve kul, Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatıyn ve euzu bike rabbi en yahdurun.

Ey Rabbim şeytanların vesveselerinden, yanımda bulunmalarından ve saldırmalarından sana sığınırım.


-Cin ve şeytanlardan, enerji virüs ve varlıklardan tam korunma sağlar.

-Sanki Beyin Bilgisayarının sonsuzluğa kadar, baştan güncellenmiş , son ilahi versiyon , virüs koruyucu programıdır.


8- KOZMİK ŞİFRE: Enfal suresi 9. ayeti

İz testegıysune rabbekum festecabe lekum enniy mumiddukum bi elfin minel Melaiketi mürdifin.

Rabbinizin yardimina sığınıyordunuz. O, “Ben size, birbiri pesinden bin melekle yardim ederim” diye icabet etti.


-Günde 19 defa okunur.

-Bir Melek ordusu kozmik yardım olarak anında ,her şeyimize, Her işimize ,sınırsız yardıma gelir.

-Bu dehşetli güç sebebiyle de, asalak cinci, büyücülere de ihtiyaç kalkmıştır.


9- KOZMİK ŞİFRE: İsra suresi 82.ayeti

Ve nünezzilu minel kurani ma hüve şifaun ve rahmetün lil mü'minin.

Biz Kuranı , inanalara , ancak Rahmet ve şifa olarak indirdik


-Günde en az 19 defa okunur.

-Okununca, rahmet ve şifa kapıları açılır.

-Maddi veya Manevi hastalıklara derman olur.

-Sıkıntılar gider, ferahlık gelir, negatif enerji varlıklar, virüsler uzaklaşır.

-Nazar, büyü ortadan kalkar, koruyucu manyetik enerji kalkanı oluşur.


10- KOZMİK ŞİFRE: Enam suresi 103.ayeti

La tudrikuhul ebsar ve hüve yudrikul ebsar. Ve huvallatiful habir.

Gözler Onu göremez; fakat O gözleri görür. Onun ilmi her şeye nüfuz eder; O her şeyden haberdardır.


-Günde en az 33 defa okunur.

-Görme bandı genişler, ilham, telepati, medyumluk kapıları hikmet ve sırlar ona açılır. -Rüyada bilgi aktarılır.

-Karşısındakinin aklından geçenler hissedilir.

Okuyan Talebelerin aklı, hafızası, zekası artar.11- KOZMİK ŞİFRE: Yunus suresi 81. ayeti

Felemma el kav kale Musa ma ci'tum bihissihru innallahe seyubtiluh,İnnallahe La yuslihu amelel müfsidin.

Musa dedi ki sizin ki sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez.


-En az 11 defa okunur.

-Büyü ve sihir iptal olur.

-Asayı Musa zamanı deler gelir, firavunun büyülerini yuttuğu gibi, bize musallat olmaya çalışan işgalci enerji virüslerini ve yükledikleri duygu veya bilgi frekanslı negatif yazılımları yutar yok eder.


12- KOZMİK ŞİFRE:Yasin suresi 58. ayeti

Ya sin.

Selamun kavlen min rabbirrahim.

Kün fe yekün.


Merhametli olan Rabb katından onlara selâm vardır.
Ol der Oluverir.


-Günde 100 defa okunur.

-Uygulanırsa, bütün selamet, bereket ve hayır kapıları açılır.

-Kaza bela iptal olur.

-Maddi ve manevi istekler, dualar acil gerçekleşir.

-Sanki Kainatın Kozmik Kader klavyesinin, Enter (Kün) tuşu gibi çalışır.

-Hem gönül ekranlarına , hemde sonsuzluğa Nur dan yazılımlar yükler.


13- KOZMİK ŞİFRE: Enam suresi 59.ayeti

Kozmik Seyahat.


Ve indehu mefatihul gayb la yalemuha illa hu . ve yalemu ma fil berri vel bahr, ve ma teskutu min verekatin illa yalemuha vela habbetin fi zulumatil ardı vela ratbin vela yabisin illa fi kitabın mübin.


Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde, Levh-i Mahfuz'da olmasın.

-Uykudan önce 66 kere okunur. Paralel evren koordinatlarında zaman ve mekan kısa devreleri sağlayıp, Kozmik uydu anteni gibi Kainattan alır, gönül ekranlarına aktarır.


14- KOZMİK ŞİFRE: Bakara suresi 257.ayeti


"Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen Nur."


Allah inananların dost ve yardımcısıdır. Karanlıktan Aydınlığa çıkarır.


-Günde 100 defa okunur.

-Allah ve herşey yar ve yardımcımız olur, sıkıntılar biter.

-Kötülük fırsat bulamaz.

-Kalp ve beyinde aydınlanma olur.

-Ruhsal hastalıklara da iyi gelir. İnsanlarla ilişkiler düzelir.

-Melekler yardıma gelir.

-Beyin bilgisayarında, sonsuz Virüs koruyucu program gibi çalışır.


15- KOZMİK ŞİFRE: Ta Ha suresi 114.ayeti


"Ya Alim,Ya Nur,Ve Kul Rabbi zidniy ilma. "


Ey Alim ve Nur De ki, Eyy Rabbim İlmimi Artır.


-Günde 100 defa okunur.

-Okuyanın ilmi artar.

-Hafıza genişler, zeka artar.

-Sanki beyin bilgisayarının hem kapasitesi belleği büyür, hemde sahte virüs yazılımlardan korunur, akıl sağlığı iyiye gider.

-Boyuttan ve rüyasında bilgi akar gelir,


16- KOZMİK ŞİFRE: Zariyat suresi 58. ayeti


Sonsuz Sınırsız Müthiş Güç


*İnnallahe hüverrezzaku,Zül kuvvetil Metin.*

 Şüphesiz, Rızık Veren, Güç ve Kuvvet Sahibi olan ancak Allah' tır.


-Günde 100 defa okunur.

-Hayırlı, her alanda bolluk bereket, maddi manevi güçlü olunur, hastalıklar gelemez. -Moral, motivasyon, beyinsel ve çevresel hakimiyet, kazanç, başarı, enerji artar.

-Kalp ve sinir sistemi, bağışıklık güçlenir....


17- KOZMİK ŞİFRE: Hac suresi 70.ayeti


Kozmik Şifre ve kodlama.


*Elem talem ennallâhe yalemu mâ fis semâi velard, inne zâlike fî kitâb, inne zâlike alâllâhi yesîr*


Şüphesiz Allah, Gökte ve Yer de olan Her şeyi bilir. Hepsi bir kitapta mevcuttur. Ve bunlar Allah'a göre çok kolaydır.


-Günde 19 okunur.

-Muazzam bir kozmik bilgi akışı başlar.

-ilham kapıları, hikmet ve sırlar açılır, akıl, hafıza, zeka gelişir.

-Kainatı izleyen dev radar gibi açılımlar başlar.

-Telepati ve karşısındakinin aklından geçenler hissedilir


18- KOZMİK ŞİFRE: Hadid suresi 1.2.3 ayetleri


*Sebbehalillahi mafissemavati velard, ve hüvel azizül hakim. Lehu mülküssemavati velard, yuhyi ve yumit, Ve hüve ala külli şeyin Kadir, hüvel Evvelü vel Ahiru vez Zahiru vel Batın. Ve hüve bi külli şeyin Alim*


Gökte ve Yerdeki her şey Allahı tespih eder. O Azizdir Hakimdir. Göklerin ve Yerin Mülkü Onundur. O diriltir, Öldürür, Her şeye gücü yetendir. O ilktir, Sondur, Zahirdir, Batındır, O her şeyi bilendir.


-Günde 19 defa okunur. Ruhsal gelişim artar, neredeyse kozmik güç ve beyin olur.19- KOZMİK ŞİFRE: Ali imran suresi 8.ayeti


*Rabbena La tuzığ kulubena bade iz hedeytena veheblena min ledünke rahmeh inneke entel vehhab. *


Rabbimiz! Bize hidayet verdikten sonra kalblerimizi saptırma; katından bize bir rahmet ihsan et! Şüphesiz ki sen, çok bağışlayansın.


-Günde 100 okunur.

-Müthiş bir kalp İlacıdır.

-Kalp hidayet bulur, mutmain ve ihya olur, ruhsal sıkıntılara, strese, depresyona iyi gelir. -Hikmet ilmi ve feraset gelişir.

-Nazara, kazaya, belaya kalkan olur.20- KOZMİK ŞİFRE: Şura suresi 19.ayeti


Sonsuz Lütuf Anahtarı


*Allahu Latifun bi ibadihi yerzuku men yeşa. Ve hüvel Kaviyyül Aziz.*


Allah kullarına çok Lütuf kardır. Dilediğini rızıklandırır. O Çok kuvvetli ve Çok Güçlüdür.


-Günde 100 kere okununca, Bolluk, bereket, rızık, rnerji, güç, kuvvet artar.

-Engeller kalkar, işler kolaylaşır, ummadık kapılar açılır.

-Her şey hayrımıza döner..21- KOZMİK ŞİFRE: Talak suresi 3.ayeti


*Ve yerzukhü min haysü La yehtesib,ve men yetevekkel alallahi fe hüve hasbüh.*


Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Allah'a tevekkül edene, o yeter.


-Günde 100 okunur.

-Kader ve kısmet kapıları sonuna kadar şifa, hayır, bolluk, bereket için açılır.

-Ruhsal şifa olur, sıkıntılar Kalkar.

-Kozmik Kader Klavyesi, O kadar güzel yazılımlar yükler ki, Gönül ekranlarından, okunmaya doyulmaz.


22- KOZMİK ŞİFRE: Tahrim suresi 8.ayeti


Nura Kozmik Çağrı


*Rabbena etmim Lena nurena Vağfirlena. İnneke ala külli şeyin kadir. *


Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kâdirsin.

-En büyük Nur- Işık- Aydınlık duasıdır. Güneşler dahi Nurunu bu şifreden alır.


-Günde 100 defa okunur.

-Af, Bağış, tüm hayırlı kapılar açılır.

-Kaderdeki, kötü yazılımlar tamamen silinir, en güzel programlar yüklenir.

-Sınırsız başarı, kuvvet, güç desteği ve Rabbin rızası gelir .23- KOZMİK ŞİFRE: Bakara suresi 269.ayeti


*Yu’til hikmete men yeşâu, ve men yu’tel hikmete fe kad ûtiye hayran kesîrâ*


Allah Hikmeti dilediğine Verir. Kime Hikmet verilirse, Ona pek çok hayır Verilmiştir


-Günde 100 kere okuyanın akıl, anlayış, feraset, zeka, hafıza müthiş artar.

-Telepati, kehanet medyumluk, ruhsal güçler, duru görüsü gelişir.

-Her işi hayırlarla kolaylaşır ve sonuçlanır.

-Ummadık yerden bolluk bereket artar.

-Madde ve mananın, kaza ve kaderin, olayların hikmet ve sırları ayan olur.24- KOZMİK ŞİFRE: Enbiya suresi 88.ayeti

Kurtuluş Beratı


*Festecebna lehu ve necceynahu minel gamm ve kezalike nüncil mü'minin.*


Hemen imdadına yetiştik. Gamdan kurtardık onu. İnananları işte böyle kurtarırız biz.


-Günde 100 defa okunur.

-Yunus Peygamberin balığın karnından kurtuluş beratıdır.

-Rabden garantili kozmik icabet fermanı.

-Ruhsal sıkıntılara, hastalıklara iyi gelir.

-Zihin detoksu sağlar.

-Okununca melekler yardıma gelir, kazaya, belaya engel olur.

-Duaların peşinden okunursa icabet garantisi olur, hiç bir şey engel olamaz.25- KOZMİK ŞİFRE: Isra suresi 80.ayeti

Kozmik Sultan, Güç, Yardımcı


*Rabbi edhılni, Mudhale sıdkın ve ahricni Muhrece sıdkın vecalliy min ledünke Sultanen Nasira.*


Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından bir yardımcı sultan kıl.


-Günde 100 defa okunursa Yaratanın Ledun- kendi katından çok büyük kuvvetle yardım gelir.

-Girilen yerde en iyi kabul olur ve her işi hallolur.

-Beyin bilgisayarına, musallat olan enerji varlıklar barınamaz, erir biter.

-Enerji dostlar ve yardımcı melekler de devamlı yar ve yardımcı olurlar.26- KOZMİK ŞİFRE:Ali İmran suresi 74.ayeti

Kozmik Yardım


*Yahtassu bi rahmetihî men yeşâ , vallâhu zul fadlil azîm*


Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah sınırsız Lütuf ve Kerem Sahibidir.


-Günde 100 kere okunur.

-Kozmik Kader Klavyesi, en güzel yazılımları yükler de, gönül ekranlarındaki mutluluğun seyrine doyulmaz.

-Sıkıntılar gider, bolluk bereket artar.

-Hastalıklara şifa olur.

-Madde ve Mana dost olup peşinden akıp gelir.

-Dünya ve ahiret zenginliğinin anahtarı, onu açan kozmik şifredir27- KOZMİK ŞİFRE :Münafikun suresi 7.ayeti

Kozmik Hazineler


*Ya Malikel Mülk Zül Celali vel ikram. Ve lillâhi hazâinus semâvâti vel ard.*

Ey Mülkün tek sahibi ve Celal ile İkramcısı. Yer ve gök hazineleri Allahındır.


-Günde 100 kere okununca ummadık yerden, sanki gökten inmişcesine bolluk bereket yağıp gelir.

-Dünya ve Ahiret ile birlikte gönül zenginliği oluşur.

-Maddi manevi sıkıntılar biter, ruhsal hastalıklara iyi gelir.


28- KOZMİK ŞİFRE: Alak suresi 1,3,5.ayetleri

Kozmik İlim


*İkra, Bismi Rabbikellezi halak, İkra ve Rabbükel Ekremü, Allamel insane ma lem ya'lem*

Oku,Yaratan Rabbinin adıyla. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibi ve insana bilmediklerini öğretti.


-19 kere okununca İlim kapıları açılır.

-Beynin, hafıza ve zeka kapasitesi artar.

-Görme bandı genişler, Astro burçlardaki aktarım istasyonlarından gelen bilgi partikülleri algılanmaya başlar.

-Hikmet ve feraset gelişir, rüyada gaybın sırları verilir.


29- KOZMİK ŞİFRE: Kasas suresi 24.ayet

Kozmik Yardım


*Rabbi İnni Lima enzelte ileyye min Hayrin Fakiyr*

Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım.


-Günde 100 okunur.

-Kozmik elçi duası.

-Kabul garantili.

-Çünkü bu şifreye, kainatın Sahibi icabet etmiş.

Rabbim tüm varlığı yardım için seferber eder.

-Kader klavyesi, sanki yazılana aşık olurcasına, güzel programlar yükler.

-Sonsuza yolculuk için gerekli bütün ihtiyaçlar semavi hazineden karşılanır.

-Madde ve Mana, cana can olur da gelir.


30- KOZMİK ŞİFRE: Mümtehine suresi 7.ayeti

Kozmik Muhabbet.


*Asallahu en yecale beyneküm ve beynellezine adeytüm minhum meveddeh, vallahu kadir, vallahu gafurur rahim.*


Allah sizinle düşmanlarınız arasında bir Dostluk meydana getirir. Allah her şeye Kadir, merhametli ve bağışlayandır.


-Günlük 100 defa okunur.

-Okundukça, düşmanlar, kötü niyetliler dost olur.

-Küsleri barıştırmak için kullanılabilir.

-Kalbe çok güçlü muhabbet programı yükler.

-Güneş gibi çekim alanı oluşur, güç, kuvvet, enerji artar.

-Beyindeki işgalci kin, öfke, düşmanlık biter yazılımlar silinir.

-Ruhsal hastalıklara da şifa olur.


31- KOZMİK ŞİFRE: Enfal suresi 63.ayet

Kozmik Birleşim, Muhabbet


*Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakim*


Kalplerin arasını sevgiyle birleştirdi. Tüm dünyayı verseydin, onların kalplerini birleştiremezdin. Ve lâkin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O, Azîz ve Hakîm'dir.


-Günlük 100 defa okunur.

-Kalpleri sevgi ve muhabbetle birleştiren, bağlayan sınırsız kozmik çekim alanı oluşur. -Kalpteki işgalciler yok olur.

-Küsler barışır, kin gider, dostluk gelir.

-Niyetler düzelir, beyin daha güzel ve sevgi dolu kalbi duygulara tabi olur.32- KOZMİK ŞİFRE:Meryem suresi 57. ayeti

Kozmik Mekan / Makam.


*Ya Aliyy, Ya Aziz. Ve Refağnahu Mekanen Aliyya.*


Ey En Yüce ve en Aziz. Onu yüce bir makama yükselttik.


-Günde 100 defa okunur.

-Bu şifre kozmik sinir ağında, paralel evren kısa devrelerini sağlayarak, dünya ile sınırlı olmayan kozmik astral seyahati gerçekleştirir.

-Uygulayanların bu dünya ve ahiret makamı da kalitesi artarak yükselir.

-Memuriyet kademesi, tüm resmi rütbeler, kariyer ve mevki artışı kolaylaşır, engeller kalkar.

-Ruh, beden kısıtlamalarından kurtularak özgürleşir, rüyanın kontrolü, müdahale ve bilinci gelişir.

-Akıl, fikir ve duyguların kalitesi artar.

-Uzakdoğu'nun mistik meditasyonun en geçerli şifresidir.
33- KOZMİK ŞİFRE: Ala suresi 6-8. ayetleri

Kozmik Bellek


*Ya Hafız Senukriuke fela tensa. Ve nüyessiruke lil yusra.*


Sana okutacağız da asla unutmayacaksın. ve kolaylaştırarak muvafık edeceğiz.


-Günde 100 defa okunur.

-Beyin bilgisayarının belleği sınırsız artar.

-Bütün işler kolaylaşarak, yoluna girer.

-Her türlü sıkıntı, kaza, bela ve nazara koruyucu kalkan oluşur.

-Kainatın ana belleğinden, beyinlere ilham ve telepatik akışlarla kozmik bilgi transferi gerçekleşir.

-Beynin, çok yüksek frekanslı bilgi partiküllerini algılayan, spektrum aralığı genişler.

-Rüyada da gaibi sır ve hikmet akışı devam eder.34- KOZMİK ŞİFRE: Enbiya suresi 83-84. ayetleri


Kozmik Şifa.


*Rabbehu enni messenniyed durru ve ente erhamurrahimin. Festecebna lehu fekeşefna ma bihi min durrin*


Bir derde yakalandım ama sen merhamet edenlerin en merhamet edicisin. Bizde Onun Duasını Kabul edip,derdini giderdik.


- Günlük 100 defa okunur.

-Hz. Eyyub un duası.

-Maddi ve manevi tüm sıkıntılara, hastalıklara şifa olur.

-İcabet garantisi vardır.

-Beyin bilgisayarına musallat olmuş akıllı enerji virüslerini de, koruyucu program gibi hem temizler, hemde iyileştirir.

-Sinir sisteminin bütün hastalıklarına iyi gelir, moral seviyesi yükselirken bağışıklık sistemleri de güçlenir.35- KOZMİK ŞİFRE: Bakara suresi 186 ayet


Kozmik İcabet.


*Ve iza seeleke ibadi anni fe inni karib. Ucibu daveted dai, iza deani fel yestecibu li vel yu'minu bi leallehum yerşudun.*


Kullarım beni sorarlarsa, çok yakınım. Bana dua ettiğinde, isteyenin duasına cevap veririm. Onlar da cevap versinler ve bana iman etsinler ki, doğru yolda olsunlar.


-Günde 7 defa okunur.

-Okununca Rab kalbe çok yakın olur ve isteyin ki vereyim fermanı devreye girer de, hiç bir şey İcabete mani olamaz.

-İman nuru kaynaktan beslenerek artar, kalp ihya olur, hidayet gelir.

-Duada, İsteğimizin formunu çok net belirleyerek, sonsuzluğa gönderirsek, bu şifrede garantili olarak, alır çeker getirir.36- KOZMİK ŞİFRE: İnşirah suresi 1-2 ayetleri


*Elem neşrah leke Sadrek,Ve vedeana anke vizrek.*


Biz kalbini açıp ferahlatmadık mı, Ve üzerinden yükünü de kaldırdık.


-Günde 100 defa okunur.

-Bütün Ruhsal hastalıklara, Stres, Depresyon, Panik ataklara iyi gelir.

-Krizi engelleyecek kadar güçlü manevi kalp ilacıdır.

-Hayatın yüklerine karşıda koruyucu ve hafifletici olur.

-Sabır ve güç artar.

-Akıllı enerji virüsler, negatif yazılım yükleyemezler.

-Karamsarlık, ümitsizlik ve korku gibi olumsuz duygular kaybolur, yerleşemezler.

-Mutluluk, huzur, sakinlik, ferahlık ve pozitif duygular kalp ve beyinde galip gelir, karanlık işgalciler tutunamaz erir yok olur.

-Sinirsel bağışıklık seviyesi artar.37- KOZMİK ŞİFRE: Duha suresi 5.7.8. ayetleri


Kozmik Yardım.


*Vele sevfe yu'tike rabbüke feterda.Ve vecedeke dallen feheda.Ve vecedeke Aa'ilen fe Ağna.*


Şüphesiz Rabbin Sana Verecek, Sende Razı olacaksın. Sen bilmezken, Hidayete Erdirdi, muhtaçken de Zengin kıldı.


-Günde 100 defa okunur.

-Duha suresinin ilk 8 ayeti, tamamı da okunabilir.

-Kozmik kader klavyesinden, Her türlü zenginleştirilmiş Yardım iner.

-Rabbin Rızası, barındırması, Hidayeti, Zenginliği sınırsız akar gelir.

-Kazaya, belaya , nazara koruyucu kalkan olur.

-Kısmet kapıları sonuna kadar açılır.

-Sıkıntılar, stres kalkar, ruhsal rahatlama, ferahlık, Huzur bulunur.


38- KOZMİK ŞİFRE: Haşr suresi 1. ayet


Kozmik Zikir


*Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîlard ,ve huvel azîzul hakîm.*


Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir. O, mutlak güç , hüküm ve hikmet sahibidir.


-Günde 100 ile 1000 arası okunur.

-Allah'ı zikreden Her şeyin sesi duyulur, ilmi anlaşılır hale gelir.

-Madde ve mananın Zahir ve Batın sırları açılmaya başlar ve sanki Dile gelir.

-Yer ve gökte ne varsa faydalı olmak, hizmet etmek için yolumuza halı olur serilir. -Zenginlik, güç, kuvvet insanı sarar.

-Rüya alemi sanki, kozmik ekran olup, geleceğin bilgisini akıtır.


39- KOZMİK ŞİFRE: Nasr suresi 1.2.3. ayetleri


Kozmik Fetih.


*İza cae nasrullahi vel fethü vera eytennase yedhulune fiy dinillahi efvacen, fesebbih bi hamdi rabbike vestağfirh.İnnehu kane tevvabe.*


Allahın Yardım ve fethi gelipte, insanlar,dine girdikleri zaman , Rabbini Hamd ile An, ve Ondan Af dile,O tövbeyi kabul edendir.


-Günde en az 7 defa okunur.

-Aşikar kozmik yardım ve Toplumsal Hidayet gelir, tövbe kapıları sonuna kadar açılır. -Nurun , aydınlığın kitlesel başarısı çığ gibi artar.

-Kitlesel şizofrene kayan zamanımızın toplumlarına , semavi şifa yağmuru gibi , toplu enerji akışı sağlanır.


40- KOZMİK ŞİFRE: Sad suresi 35.ayet


Kader Programı Sonsuz Güç-1


*Ya Gani, Ya Muğni, Ya Rezzak ve Ya Malik-el Mülk Kale. Rabbiğfirli, vehebli mülken la yenbegıyli, ehadin min ba'di inneke entel vehhab.*


Ey Rabbim. Beni bağışla, Bana , benden sonra kimseye vermeyeceğin bir hakimiyet, güç ver. Şüphesiz, ebedi Bağış sahibi yalnızca sensin.


-Günde 100 defa okunacak.

-Kıyamete kadar En Güçlü, zengin ve Her şeyin emrine verildiği Kral ve Resul Hz.Süleyman'ın şifresidir.

-Bu enerji çekilirse, sınırsız dünya ve ahiret zenginliği ile maddi ve Manevi kapılar açılır.


41. KOZMİK ŞİFRE: Sad suresi 36-38. Ayeti


 

Kader Programı Sonsuz Güç-2


*Fesahharna Lehurrıyha, tecriy bi emrihi ruha en haysü esabe. Veşşeyatıyne külle bennaaın ve gavvasın, ve aharıyne mukarreniyne fil asfad.*


Rüzgarı da Müsahhar kıldık, emri ile istediği yere akıp giderdi. Bina ustası ve Zincirli dalgıç şeytanları da emrine verdik.


-Günde 19 kere okunacak.

-Hz.Süleymana verilen sınırsız güçlerin içinde, rüzgara binip seyahat eder.

-Emrine verilen Cinlere, dev binalar (Piramitler) yaptırır, hatta okyanusların altından kıymetli hazineler çıkarttırır.

-Bu şifrede günümüzde uygulanırsa buna benzer sonuçlar alınabilir.

-Süleyma'nın gücü, enerjisi, zenginliği akar, gelir ve şimdilik rüzgar, yönlendirilerek bulutlara istediğimiz yerde yağmur yağdırabiliriz.

Bu enerji varlıkları her şeyde kullanabiliriz.


42. KOZMİK ŞİFRE: Sad suresi 18-19 ayeti


Kader Programı Sonsuz Güç-3


*İnna sehharnel cibale mea'hu yüsebbihne bil aşiyyi vel işrak. Vettayre mahşureh, küllün lehu evvab.*


Biz, aksam sabah onunla beraber tespih eden dağları, kuşları da toplu halde onun emrine vermiştik. Hepsi Ona yönelmiştir.


-Günde 19 defa okunur.

-Kozmik Elçi Peygamberimize verilen sınırsız güçlerden istifade şifresidir.

-Dağlar ve kuşlar aslında, yer ve gök'ü temsil eder.

-Okununca yer ve gök ram olup, birlik ve beraberlik içinde itaat eder, bütün faydalarını sunar, sırlarını açar.

-Dağlardan, içindeki madenlerin ve suların bilgileri alınabilir, kuşlar göklerin, atmosferin hatta uzayın bile sırlarını anlatabilirler.43. KOZMİK ŞİFRE: Sad suresi 20. Ayeti


Kader Programı Sonsuz Güç-4


*Ve Şededna Mülkehu ve ateynahul hikmete ve faslel hitab.*


Onun egemenliğini güçlendirip, hikmet ve hakkı batıldan ayıran hitabet sanatı verdik.


-Günde 100 kere okunur.

-İcabet kozmik şifredir.

-Okuyana Dünya ve Ahiret zenginliği verilir.

-Hızır ilmi olan hikmet, feraset, akıl, zeka , beyinsel fonksiyonlar artar ve gelişir.

-Sanatlı konuşma dili, hitabeti gelişir.

-Müthiş kozmik ilhamlar gelir. Sanki kaynağı, Hak'tan, akıp gelen, gönül dili konuşur.

-Sesine enerji yüklenir, canlanır, sanki ruh üflenmiş gibi, kelimelerinin tadına doyum olmaz.


44. KOZMİK ŞİFRE: Bakara suresi 156. Ayet


Kader Programı Sonsuz Güç-5


KOZMİK DÖNÜŞ


*Ellezîne izâ esâbethum musîbetun,kâlû innalillahi ve inna ileyhi raciun.*


Onlar ki, kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve muhakkak O'na döneceğiz derler.


-Her türlü musibet anında okunur.

-Bu şifre kötü bir olayın, olumsuz enerjisini kırar ve kaldırır, sonuç itibarıyla da hayırlara tebdil eder,  ondan geldik ona döneceğiz.

-İlahi fermanı, iyileştirici kozmik ilaç gibi, gelir yaraları sarar.

-Şehitlerimiz ölümsüzlüğe uçtukları gibi, ayrıca ruhları itibariyle de yeryüzünde özgür dolaşma serbestliği kazandılar.

-Onlara ölüler demeyin diyen bir sonsuzluk mesajı ile muhatabız.45. KOZMİK ŞİFRE: Ta-Ha suresi 46. Ayet


Kader Programı Sonsuz Güç-6


KOZMİK DESTEK.


*Kale La tehafa inneniy me'akuma esmau ve Era.*


Korkmayın çünkü ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir ve görürüm.


-Günde 100 kere okunur.

-Kalbe yüklenmiş en önemli negatif yazılım olan korku programını kaldırır.

-Cesaretle birlikte, kozmik yardım ve destek gelir.

-Ummadık yerden tüm hayırlı kapılar açılır.

-Düşmanların önü kesilir, zararları engellenir.

-Zararlı Enerji Varlıklara ve enerji virüslere karşıda sonsuz koruyucu program gibi çalışır. -İlişkilerdeki kötü niyetleri temizler, yerine iyi , kaliteli, pozitif, olumlu duygular yerleşir. -Feraset ve hikmetli bakış gelişir..46. KOZMİK ŞİFRE


Kader Programı Sonsuz Güç-7


*Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin la reeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerun.* Haşr suresi 21.ayeti


Biz bu Kur'ân'ı bir dağa indirseydik, sen onu Allah korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri biz insanlara tefekkür etsinler diye veriyoruz.


- Günde 7 kere okunur.

-Kuran'da müthiş bir Enerji yüklü olduğunu görüyoruz.

-Dağların yani maddenin de canlı olduğunu ve duygusu olduğunu, korkabildiğini anlıyoruz.

-Ayrıca kurandaki mesajın, yani İmanı yüklenmenin sorumluluk ve vebalinin ne kadar ağır olduğunu, İnsan olmanın ayrıcalığını, üstünlüğünü görüyoruz.

-Kuran'ın bize inmesiyle sonsuzluğa eriyoruz.47. KOZMİK ŞİFRE: Maide suresi 16. Ayeti


Kader Programı Sonsuz Güç-8


KOZMİK NUR.


*Yehdî bihillâhu menittebea rıdvânehu subules selâmi ve yuhricuhum minez zulumâti ilen nûri bi iznihî ve yehdîhim ilâ sırâtın mustakîm.*


Allah rızasına uyanları, o nurla selamet yollarına eriştirir ve onları izni ile karanlıktan aydınlığa çıkarıp doğru yola iletir.


- Günde 7 kere okunur.

-İnsan, Rabbin rızasını gözetince Arş-ı Ala'dan kozmik bir nur iner ve bu ışık, canlı, akıllı , aydınlatıcı, koruyucu ve yol gösterici olarak insanı sarar, kavrar ona can ve yoldaş olur. -Ruha sinmiş olan karanlıklar erimeye yok olmaya başlar.

-Cehennem hastanesinde tedaviye gerek kalmaz.

-Sonsuz yolculuğun aydınlanması burada tamamlanıp, ölümlü dünyada ölümsüzlüğe köprü olur.48. KOZMİK ŞİFRE: Tevbe suresi 128. ayeti


Kader Programı Sonsuz Güç-9


KOZMİK SEVGİ.


*Lekad caekum resulün min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mü'minine raufurrahim.*


Size öyle bir elçi gelmiştir ki, sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün ve inananlara çok şefkatli ve merhametlidir.


-Günde en az 11 kere okunur.

-Bütün Alemlerin ve Kainatın, Ona olan sevginin, nurundan yaratıldığı, kozmik Resul kılığındaki, yoğunlaşmış, saf nurdan aşk olan, Hz.Muhammed görünümlü sonsuz gönül ve can, Kainatın Efendisi, yaratılışı, mizacı gereği bizleri çok sevmiş, ne istersin?

-Sonsuzluğa duan ne olsun? Ne istersen verilecek denildiğinde, sadece ümmetini istemiş. -Bu şifre oluşturulduğun da onun duası olan bu dua tüm sıkıntılarımızı ortadan kaldırmaktadır.

-Sevgi frekanslı kozmik bir şefkat ve merhamet alanı koruyucu kalkan olur.

-Kötülükler ve karanlıklar bu ışığa dayanamaz erir biter.

-Kader programına da hiçbir virüs bulaşamaz.


49. KOZMİK ŞİFRE: Kehf suresi 10-11. ayeti


Kader Programı Sonsuz Güç-10


PARALEL ZAMANLAR


*Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ reşedâ. Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinine adeda,*


Ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve başarılı kıl. Bunun üzerine yıllarca kulaklarına perde vurup uyuttuk.


-Günde 100 defa okunur.

-Tarihin, akış koordinatlarında, kısa devre ile zaman seyahati gerçekleşmiş.

-Ya da Zaman boyutu devre dışı bırakılmış.

-Ayrıca mağaralarda zamana karşı bile bozulmadan koruyan bir özellik var ve Piramitlerle de bunu yapmaya çalışmışlar.

-Onlar imanlarını korumak için, mağaraya sığınmışlar, Rableri de zaman kaydından kurtarıp, kozmik yardım ile desteklemiş.

-Bu şifreli anahtarı, kalp kilidimize takıp çevirirsek iman enerjisi, koruyucu kalkan gibi mağara hükmüne girer!

-Zamanın bedenimizdeki sürtünme etkisi azalır, ömür bereketlenir, hayra dönerek uzar, her türlü uykusuzluğa iyi gelir..50. KOZMİK ŞİFRE: Ahzab suresi 3. ayet


Kader Programı Sonsuz Güç-11


KOZMİK DESTEK.


*Ve tevekkel alallah ve kefa billahi vekila.*


Allaha güvenip dayan, sana vekil olarak Allah yeter.


-Günde 100 kere okununca kozmik kader klavyesinden, sonsuz koruyucu program yüklenir ve ruhsal, akıllı, canlı enerjilerle desteklenir.

Güvendiğimiz, sığındığımız kale hafız olursa, hakkımızı koruyan, savunan olarak doğrudan Allah devrededir.

Melekten ordular yaratılarak yanımızdan ayrılmazlar.

Akıllı enerji virüsler, cinler, şeytanlar dahi musallat olamaz, erir yok olurlar.

Ruhsal hastalıklara, depresyonlara iyi gelir.

İman ve kalp güçlenir. Kısmet ve hayır kapıları açılır, bereket artar.

Sıkıntılar kalkar.


51. KOZMİK ŞİFRE: Neml suresi 40. ayet


Kader Programı Sonsuz Güç-12


IŞINLAMA (2 şifre.)


*Ene atike bihi kable en yertedde ileyke tarfük. Felemma reahü mustekırren indehu,

kale haza min fazlı rabbi.*


Gözün- Görüntü sana ulaşmadan onu, sana getiririm. Süleyman tahtı yanı başında görünce ''Bu Rabbimin Lütfundandır dedi.''


-Günde 100-1000 arası.

-Kitap ehli bir ilim sahibi burada eşyanın naklini başarıyor.

-Einstein 'ın dediği gibi “son hız ışık hızı değilmiş.” Baktığımızda, gelecek olan görüntü, gelmeden taht geliyor.

-Görüntüyü getiren ışık, olduğuna göre burada, hem ışıktan hızlı sürat bildiriliyor, hemde ışıktan hızlı süratle eşyanın naklolacağı bildiriliyor.

-Buradaki hız enerji varlıklarının kinden de yüksektir.

-Bu anahtar çevrilerek kapısı açılırsa, eşya veya insan nakli mümkündür.

-Bu şifre paralel zaman ve evrenleri kısa devre gücüne sahiptir.

-Kozmik sinir ağı gibi çalışan Halograf evrende seyahati dahi mümkün kılar.

-Duaların sonuçlanmasını dahi hızlandırır. Zamanı yavaşlatır, ömrü Uzatır.


52. KOZMİK ŞİFRE: Kehf suresi 84.85. ayeti


Kader Programı Sonsuz Güç-13


ASTRAL SEYAHAT.


*İnna mekkenna lehu filardı ve ateynahu min külli şeyin sebeba. Fe etbea sebeba.*


Biz Onu yeryüzünde Büyük bir kudret sahibi yaptık ve istediği her şeyden imkan verdik,O da bir yol tuttu.


-Günde 100 defa okunur.

  • -Uzay gezginimiz Zülkarneyn A.S, ışık olup, paralel evren ve zamanları allak bullak ederek kozmik seyahati gerçekleştirmiştir.
  • -Kızgın göze tabiri ettiği, Güneşin battığı yer olan karadeliği incelemiştir.
  • -Ona tapanlara, yutulup yok edilen bir şeyin ilah olamayacağını ilan etmiş ve bu güne de, (Solar Apeks) astronomi dersi vermiştir.
  • -Süper hızlı, nafiz ve Latif dalgacık olan ve her şeyin aslı olan, Enformasyon = Data, koduyla, Kozmik arşive, Paralel tünellerden yutarak, kaydeden, Kozmik Kayıt = Databank cihazıdır, karadelikler, Bu kozmikAstral Seyahat şifresi, çok yoğun oluşturulursa sadece ruhsal değil, ışıktan daha hızlı seyahati mümkün kılar.
  • -Gücümüz, enerjimiz, kuvvetimiz artar.
  • -Bütün kapılar açılır, işler kolaylaşır ve aydınlanır.
  • -Sıkıntılar kalkar, her şey başarı ile sonuçlanır.NİYET, DİLEK, KISMET, SAĞLIK, VARLIK HER TÜRLÜ DERDE DEVA DUALAR

-Zamanın üzerimizdeki etkisi azalır. Ömür Hayır, nur ve ilimle bereketlenir.


Kaynak: Gizli ilimler, Havas ilimleri, Paralel evrenler, Kozmik kodlamalar ve netten alintilar                         

82403 29 Mayıs 2017 21:29

Yorumlar

Selamun.aleykum benim.satilmayan bir tarlam ve ustumde sebirdagi kadar agir borcum var ben bu tarlayi.satabilsem borctan kurtulacam hepsini okuyorum bulogunuzda ayetlerin.ama hergun cok.agir geliyor ben bu.satilmayan mal ve.borctan kurtulmak icin.hangisini okumaliyim allahiminrizasi icun.yardim edin yeryuzu ve gokyuzu arasinda sikistim rahmet kapilari kapandi ve veben ikisi arasinda yok oluyorum imdattt imdat imdatt
Suna ertaş
2019-12-01 14:27:31
© 2024 Elf-i Şifa | Tasarım ve Uygulama asmbly idea & application